http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130236/Biosidit%20ja%20korjausrakentaminen.pdf?sequence=1

Biosidit ja korjausrakentaminen

KÄYTTÖ JA TURVALLISUUS

Kyösti Louhelainen1 , Tiina Santonen1 , Johanna Moisa2 , Helene Stockmann-Juvala1 , Sirpa Pennanen1 , Tuomo Lapinlampi1 1

Työterveyslaitos, 2

Itä-Suomen yliopisto

Työterveyslaitos Helsinki

 

TIIVISTELMÄ

Biosideilla tarkoitetaan kemiallisia aineita, valmisteita tai pieneliöitä, joiden tarkoituksena on tuhota, torjua tai tehdä haitattomaksi haitallisia eliöitä, estää niiden vaikutusta tai rajoittaa niiden esiintymistä. Desinfioivia biosidivalmisteita on käytetty korjausrakentamisessa homesiivousten yhteydessä tai homeiden ehkäisyssä. Riippumattomat asiantuntijatahot eivät suosittele desinfiointiaineiden käyttöä.

Biodisit ja korjausrakentaminen -hankkeessa selvitettiin biosidien käyttöä mikrobien torjunnassa sekä arvioitiin biosideille altistumista ja terveydellistä merkitystä käytettäessä niitä homeidentorjunnassa korjausrakentamisessa.

Haastatteluun valittiin sisäilmapalveluja tuottavia yrityksiä sekä jälkivahinkotorjuntaan erikoistuneita (JVT) –yrityksiä. Yritysten ilmoittamista tuotteista pyydettiin käyttöturvallisuustiedotteet tai ne etsittiin internetistä. Tuotteiden koostumus- ja turvallisuustiedot kerättiin käyttöturvallisuustiedotteista. Lisäksi selvitettiin tuotteiden markkinointitekstejä yritysten verkkosivuilta.

Haastatellut yritykset käyttivät yhteensä 31 erilaista biosidia. Sisäilmapalveluja tuottavat yritykset käyttivät 23 tuotetta ja JVT-yritykset 24 tuotetta. Suurin osa yrityksistä suositteli biosidien käyttöä tapauskohtaisesti (75 %). Kuitenkin noin 8 % vastaajista suositteli biosidien käyttöä jokaiseen kohteeseen. Biosidien käyttömäärät vaihtelivat parista litrasta tuhansiin litroihin vuodessa, joskin JVT-yrityksistä yksikään ei käyttänyt tuhansia litroja biosideja.

Biosidit ovat luonteeltaan toksisia aineita. Monet biosidiset yhdisteet ovat ihoa tai limakalvoja ärsyttäviä. Jotkut aineet voivat olla myös haitallisia hengitettynä, ihon kautta ja nieltynä ainakin suurina määrinä ja jatkuvassa käytössä. Eräät aineet voivat aiheuttaa myös vakavampia haittavaikutuksia (mm. reproduktiovaikutukset, syöpävaarallisuus ja herkistävyys). Vakavien haittavaikutusten takia suosittelemme, että polyguanidiiniyhdisteitä (PHMB), booriyhdisteitä (dinatriumboraatti) ja isotiatsolinoniyhdisteitä ei käytetä lainkaan. Biosidien käytöstä aiheutuvia lopputuotteita on hyvin vaikea arvioida, koska lopputuotteiden syntymiseen vaikuttavat myös ympäristöstä johtuvat tekijät kuten esimerkiksi läsnä olevat materiaalit ja muut kemikaalit. Kirjallisuudesta ei löytynyt selvityksiä biosidien hajoamis- tai reaktiotuotteista eikä niiden säilyvyydestä korjausrakentamiskohteissa. Varoajat ovat valmiste- ja työmenetelmäkohtaisia ja vaihtelevat hyvissäkin olosuhteissa joistakin vuorokausista useampiin viikkoihin. Yli puolelle yrityksistä käytetty varoaika (se aika, jonka kuluessa käsiteltyyn tilaan ei saa mennä ilman käyttöturvallisuustiedotteen mukaisia suojaimia) on enimmillään 24 h.

Työterveyslaitos ei suosittele biosidien käyttöä sisätiloissa homeongelmien ratkaisuksi, homesiivouksen tehosteeksi tai homeiden ehkäisyyn. Biosideja suositellaan käytettäväksi vain erityistilanteissa, kuten hajunpoistoon ja viemärivahinkojen yhteydessä. Ennen biosidikäsittelyä tila tyhjennetään irtaimistosta ja vaurioitunut rakenne poistetaan, mikäli mahdollista, tai käsiteltävä pinta puhdistetaan mekaanisesti. Biosidit ja korjausrakentaminen 4

Työntekijöiden suojautumisen sekä vaurioituneista materiaaleista vapautuvilta epäpuhtauksilta (kuten mikrobeilta) että biosideilta tulee olla yrityksissä tarkoin ohjeistettua. Sen tulee perustua tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteeseen ja yrityksen tekemään riskinarviointiin.

Tilojen käyttäjälle tulee ennen tuotteiden käyttöä antaa riittävät tiedot käytettyjen biosidien mahdollisista haitallisista terveysvaikutuksista, perustuen tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen ja Tukesin ohjeisiin.

Esitämme varovaisuusperiaatteeseen nojaten varoajaksi kaikelle biosidikäytölle vähintään 24 tuntia ennen tilojen käyttöön ottoa, tai pidempää aikaa, jos valmisteen käyttöohje sitä vaatii. Asiakkaan tulee suhtautua kriittisesti yritysten markkinoinnissa käyttämään tiedotukseen ja biosidien turvallisuutta koskevaan mainontaan. Riippumattoman asiantuntijatahon tuottama, avoimesti saatavissa oleva koulutusmateriaali biosideista auttaisi kuluttajia/asiakkaita biosideihin liittyvien asioiden arvioinnissa.

Yritysten koulutus tulisi yhdenmukaistaa asiantuntijaorganisaatioiden avulla. Biosidien ominaisuuksista ja käytöstä tulee tuottaa helposti saatavaa materiaalia. Koulutuksessa ohjataan yritysten työntekijöitä asianmukaisiin työtapoihin ja suojautumiseen.